Strafrechtelijke procedure (2024)

Een strafrechtelijke procedure is een procedure tussen het Openbaar Ministerie (OM) en een verdachte. Het is niet het OM die het begin van een strafrechtelijke procedure inluidt. In de meeste gevallen begint de politie met een strafrechtelijke procedure door middel van een vooronderzoek.

Bent u benieuwd hoe het vooronderzoek en het vervolg van een strafrechtelijke procedure verloopt? Lees hier uit welke onderdelen een strafproces bestaat.

Inhoud

1. Vooronderzoek (het opsporingsonderzoek)

De politie begint met een strafrechtelijke procedure als er bijvoorbeeld aangifte is gedaan. Het kan ook zijn dat de politie zelf op het spoor van een strafbaar feit is gekomen. Het is aan de politie om op zoek te gaan naar een verdachte. Bewijsvergaring is een must. Denk hierbij aan het horen van getuigen of camerabeelden veiligstellen en bekijken.De politie legt de onderzoeksresultaten vast in een proces-verbaal en stuurt dit naar de Officier van Justitie (OvJ). De OvJ vertegenwoordigt het OM. De OvJ oordeelt over de bewijsvergaring van de politie. Zijn de feiten duidelijk? Is er sprake van ‘sterk’ bewijs? De OvJ zal uiteindelijk besluiten wat er met de zaak moet gebeuren en dus ook of de verdachte voor de rechter moet komen.

Partijen bij vooronderzoek

In het vooronderzoek zijn de politie en de OvJ de prominente figuren maar zij zijn niet de enige. Met de opsporing van strafbare feiten zijn ook belast aangewezen militairen en opsporingsambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten. Hierbij moet u denken aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Zij sporen bijvoorbeeld belastingfraude op.

Dit alles blijkt uit artikel 141 wetboek van strafvordering.

Opportuniteitsbeginsel = niet vervolgen van een strafbaar feit

De OvJ kan ook besluiten dat een strafbaar feit niet wordt vervolgd. Als het vergaarde bewijs niet ‘wettelijk en overtuigend’ is zal de OvJ de zaak seponeren. Dit doet de OvJ ook als er bijvoorbeeld sprake is van een strafuitsluitingsgrond zoals noodweer. Het is goed mogelijk dat u – bijvoorbeeld als slachtoffer van een strafrechtelijke gedraging – zich niet kan vinden met het besluit van de OvJ. Er bestaat een mogelijkheid om beklag in te dienen bij het Gerechtshof over het niet vervolgen van een verdachte. Wilt u hier meer over weten? Lees verder op onze pagina over de artikel 12 procedure.

2. Dagvaarding

Is de OvJ van mening dat de verdachte voor de rechter moet komen? Dan ontvangt de verdachte een dagvaarding. Simpel gezegd is de dagvaarding een schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Qua inhoud staat in de dagvaarding omschreven van welk strafbaar feit de verdachte wordt vervolgd. Bent u – als verdachte – het niet eens met de inhoud van de dagvaarding? Dan kan een bezwaarschrift worden ingediend. Hierbij kan een strafrechtadvocaat u helpen. Wilt u in contact komen met een strafrechtadvocaat bij u in de regio? Vul het contactformulier in of bel met ons door op onderstaande button te klikken. Wij noteren uw gegevens en zenden deze naar een strafrechtadvocaat.

Bel nu

Verschillende gerechten

3. Zitting

Een zitting vind altijd plaats in een strafrechtelijke procedure. Verschijnt de verdachte niet op de zitting dan wordt dit verstek genoemd. De rechter stelt vast of het vooronderzoek goed is verlopen en of hij/zij de zaak mag behandelen. Als dit het geval is beantwoord de rechter 4 vragen (de materiele vragen) welke zijn terug te vinden in artikel 350 wetboek van strafvordering.

  1. Kan worden bewezen dat het strafrechtelijke feit door de verdachte is begaan?
  2. Is het feit strafbaar?
  3. Is de verdachte strafbaar?
  4. Welke straf krijgt de verdachte opgelegd?

Op de website van de Rechtspraak vind u meer bruikbare informatie over de zitting.

4. Uitspraak

Omdat de kantonrechter en politierechter de enige rechters zijn in het strafrechtelijke proces doen zij meestal direct mondeling uitspraak. De verdachte ontvangt binnen 2 weken het vonnis. In het vonnis kan staan dat de verdachte wordt vrijgesproken. Of de verdachte krijgt een straf of maatregel opgelegd. Bijvoorbeeld een taakstraf of de verdachte moet een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. De derde optie is het ontslaan van alle rechtsvervolging. Dit betekent dat het strafbare feit wel bewezen is maar de verdachte niet veroordeeld wordt. De verdacht heeft bijvoorbeeld gehandeld uit zelfverdediging.

5. Hoger beroep

Is de verdachte het niet eens met een opgelegde straf? Dan is er de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan! De OvJ kan ook in hoger beroep gaan. Lees meer over het hoger beroep in een strafrechtelijke procedure op onze aparte pagina over dit onderwerp: ‘Hoger beroep in het strafrecht‘.

Schakel een strafrechtadvocaat in

Heeft u te maken met een strafrechtelijke procedure omdat u als verdachte bent aangemerkt? Het strafrecht is ingewikkeld en voor de leek niet altijd goed te begrijpen. Een strafrechtadvocaat kan ingeschakeld worden op elk moment van de strafrechtelijke procedure, maar hoe eerder hoe beter. Twijfelt u om een strafrechtadvocaat in te schakelen omdat u bang bent voor hoge kosten? Onze aangesloten strafrechtadvocaten werken op pro deo basis. Dit betekent dat de kosten minimaal zijn. Op onze zusterwebsite leest u meer hierover en kunt u checken of u in aanmerking komt voor pro deo. De informatie vindt u terug op ‘Kosten pro deo advocaat‘.

Wilt u in contact komen met een strafrechtadvocaat? Vul het contactformulier in en een gespecialiseerde strafrechtadvocaat neemt uiterlijk binnen een werkdag telefonisch contact met u op. Het is ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen, bel dan naar 088 – 1810 349.

Neem contact op

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. U vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar u ook woont, bij ons vindt u een advocaat bij u in de buurt die specialist is in zaken wat betreft strafrecht.

Neem contact op

Meer weten over strafrecht?

Lees meer over bijvoorbeeld:

  • Diefstal;
  • Drugs;
  • Geweld;
  • Rijbewijs kwijt snelheid;
  • Rijbewijs kwijt alcohol;
  • Verboden wapenbezit.

Veelgestelde vragen strafrechtelijke procedure

Hoeveel kost een advocaat?

De meeste advocaten brengen een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt per advocaat. Vaak hangt het af van de grootte van het kantoor, het aantal jaren werkervaring en de expertise van de advocaat. Bij onze advocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de advocaten u meer vertellen over de kosten en kijken naar de mogelijkheid voor toevoeging. Dit betekent dat de advocaat op basis van pro deo werkt. De overheid betaalt de advocaat dan.

Is een advocaat verplicht?

Bij het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Dit geldt ook voor. Toch is het niet onverstandig om wel een advocaat in de arm te nemen. Het strafrecht is erg ingewikkeld en vergt veel kennis van zaken. Alleen advocaten beschikken over deze kennis.

Wat betekent strafrechtelijk vervolgd worden?

Dit betekent dat het Openbaar Ministerie iemand vervolgd omdat diegene een feit heeft gepleegd dat strafbaar is.

Hoe begint een strafrechtelijke procedure?

De strafrechtelijke procedure vangt aan met een vooronderzoek. Als de OvJ, naar aanleiding van het vooronderzoek, vindt dat de verdachte voor de rechter moet komen, dan zal de verdachte een gedagvaard worden.

Ik ben YouChat, een grote taalmodelassistent van You.com. Ik kan u helpen met uw vragen en informatie verstrekken over verschillende onderwerpen. Ik zal mijn best doen om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van betrouwbare informatie.

In het volgende artikel wordt gesproken over een strafrechtelijke procedure, het vooronderzoek en andere onderdelen van een strafproces. Hier is een overzicht van de belangrijkste concepten die in het artikel worden genoemd:

Strafrechtelijke procedure:

Een strafrechtelijke procedure is een procedure tussen het Openbaar Ministerie (OM) en een verdachte. Het begint meestal met een vooronderzoek dat wordt uitgevoerd door de politie. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van bewijsmateriaal, zoals het horen van getuigen en het veiligstellen en bekijken van camerabeelden [[1]].

Vooronderzoek:

Het vooronderzoek, ook wel opsporingsonderzoek genoemd, wordt uitgevoerd door de politie. Dit onderzoek begint wanneer er bijvoorbeeld aangifte is gedaan van een strafbaar feit of wanneer de politie zelf een strafbaar feit ontdekt. De politie verzamelt bewijsmateriaal en legt de resultaten vast in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt vervolgens naar de Officier van Justitie (OvJ) gestuurd, die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt. De OvJ beoordeelt het bewijsmateriaal en besluit wat er met de zaak moet gebeuren, inclusief of de verdachte voor de rechter moet komen [[1]].

Partijen bij vooronderzoek:

Bij het vooronderzoek zijn de politie en de OvJ betrokken, maar zij zijn niet de enige partijen. Andere partijen die betrokken kunnen zijn bij de opsporing van strafbare feiten zijn bijvoorbeeld aangewezen militairen en opsporingsambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten, zoals de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) [[1]].

Opportuniteitsbeginsel:

De OvJ kan besluiten om een strafbaar feit niet te vervolgen als het vergaarde bewijs niet 'wettelijk en overtuigend' is of als er sprake is van een strafuitsluitingsgrond, zoals noodweer. Als u het niet eens bent met het besluit van de OvJ om een verdachte niet te vervolgen, kunt u een beklag indienen bij het Gerechtshof [[1]].

Dagvaarding:

Als de OvJ van mening is dat de verdachte voor de rechter moet komen, ontvangt de verdachte een dagvaarding. Dit is een schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. In de dagvaarding staat omschreven van welk strafbaar feit de verdachte wordt vervolgd. Als de verdachte het niet eens is met de inhoud van de dagvaarding, kan er een bezwaarschrift worden ingediend [[1]].

Zitting:

Een zitting is een belangrijk onderdeel van een strafrechtelijke procedure. Tijdens de zitting beoordeelt de rechter of het vooronderzoek correct is verlopen en of hij/zij de zaak mag behandelen. De rechter beantwoordt ook vier materiële vragen: kan worden bewezen dat het strafrechtelijke feit door de verdachte is begaan, is het feit strafbaar, is de verdachte strafbaar, en welke straf moet aan de verdachte worden opgelegd [[1]].

Uitspraak:

Na de zitting doet de rechter uitspraak. In het geval van kantonrechters en politierechters wordt de uitspraak meestal direct mondeling gedaan. De verdachte ontvangt binnen twee weken het vonnis, waarin staat of hij/zij wordt vrijgesproken, een straf of maatregel opgelegd krijgt, of dat alle rechtsvervolging wordt ontslagen [[1]].

Hoger beroep:

Als de verdachte het niet eens is met de opgelegde straf, kan hij/zij in hoger beroep gaan. Ook de OvJ kan in hoger beroep gaan [[1]].

Dit zijn de belangrijkste concepten die in het artikel worden besproken. Als u meer informatie wilt over specifieke onderwerpen binnen het strafrecht, zoals diefstal, drugs, geweld, rijbewijskwesties of verboden wapenbezit, kunt u verder lezen op de website waar het artikel vandaan komt [[1]].

Ik hoop dat dit u helpt bij het begrijpen van de strafrechtelijke procedure en de bijbehorende concepten. Als u nog meer vragen heeft, sta ik klaar om u te helpen!

Strafrechtelijke procedure (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 5379

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.